Lög og stjórnskipulag

Lög SÍBS

Lög SÍBS samþykkt á 41. þingi SÍBS 28. nóvember 2020

1. gr. Nafn

 • 1.1 SÍBS, kennitala 550269-7409.

2. gr. Tilgangur

 • 2.1 Að sameina innan vébanda SÍBS aðildarfélög einstaklinga með berkla, hjarta- og lungnasjúkdóma, astma og ofnæmi, sjúklinga með svefnháðar öndunartruflanir og aðra langvinna, lífsstílstengda sjúkdóma.
 • 2.2 Að vinna að því að heilbrigðisþjónusta og félagsleg aðstaða þessara sjúklingahópa verði jafnan sem fullkomnust.
 • 2.3 Að stuðla að fræðslu um áðurnefnda sjúkdóma og rannsóknum á þeim, sem og að beita sér fyrir forvörnum.
 • 2.4 Að hafa samstarf um markmið SÍBS við hliðstæð félög innlend og erlend.
 • 2.5 Að reka endurhæfingarstöðvar og verndaða vinnustaði með þjónustusamningi við opinbera aðila og vinna að framtíðaruppbyggingu á nýjum sviðum.

3. gr. Aðildarfélög

 • 3.1 SÍBS er skipað aðildarfélögum sbr. gr. 2.1.
 • 3.2 Umsókn um aðild að SÍBS skal berast stjórn SÍBS eigi síðar en sex mánuðum fyrir reglulegt þing SÍBS og skal stjórnin senda slíka umsókn til umsagnar hjá aðildarfélögum SÍBS.
 • 3.3 Þing SÍBS fjallar um aðildarumsókn og þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á þinginu til að aðild teljist samþykkt.
 • 3.4 Öll aðildarfélög eru sjálfstæðar einingar innan vébanda SÍBS og njóta réttinda og bera skyldur samkvæmt lögum þess. Hinar eldri berkladeildir koma þó fram í heild sem eitt aðildarfélag gagnvart SÍBS.

4. gr. Félagar í aðildarfélögum

 • 4.1 Aðildarfélög SÍBS skulu halda félagatal þar sem fram komi allar upplýsingar sem kveðið er á um í lögum SÍBS.
 • 4.2 Á þingi SÍBS getur þingfulltrúi eingöngu verið fulltrúi eins aðildarfélags.
 • 4.3 Aðalskrifstofa SÍBS heldur heildarskrá yfir félagsmenn aðildarfélaga innan SÍBS. Aðildarfélög skulu senda skrifstofunni uppfært félagatal um hver áramót sem stjórn SÍBS fer yfir og staðfestir.

5 gr. Árgjöld til SÍBS

 • 5.1 Ákveða skal á hverju þingi SÍBS hve hátt gjald aðildarfélög skuli greiða árlega af hverjum félaga næstu tvö ár. Eindagi er 15. september ár hvert.

6. gr. Skyldur aðildarfélaga

 • 6.1 Til að öðlast seturétt á þingi eða formannafundi SÍBS skulu aðildarfélögin halda reglulega aðalfundi og skila endurskoðuðum ársreikningi og skýrslu stjórnar í síðasta lagi 15. september ár hvert.
 • 6.2 Aðildarfélag á því aðeins rétt til að hafa fulltrúa á þingi SÍBS eða formannafundi stjórnar SÍBS að það sé skuldlaust og fyrrgreindum skilyrðum sé fullnægt.

7. gr. Heildarskipulag SÍBS

 • 7.1 Æðsta vald í málefnum SÍBS er í höndum þings SÍBS sbr. 8. gr.
 • 7.2 Stjórn SÍBS, valin á þingi SÍBS sbr. 10. gr., fer með æðsta vald í málefnum SÍBS milli þinga. Stjórnin fylgir eftir stefnumótun þinga SÍBS. Hún setur reglur um gerð þróunar- og rekstraráætlana, fjallar um þær og samþykkir og hefur síðan eftirlit með því að áætlunum sé framfylgt.
 • 7.3 Tillögur um innra skipulag og skipurit rekstrareininga SÍBS skal leggja fyrir stjórn SÍBS til staðfestingar áður en þær koma til framkvæmda.
 • 7.4 Með sama hætti setur stjórnin SÍBS skipurit.

8. gr. Þing SÍBS

 • 8.1 Þing SÍBS fer með æðsta vald í málefnum SÍBS og skal það haldið í september eða október annað hvert ár. Stjórn SÍBS er heimilt að kalla saman aukaþing. Til inntöku nýrra aðildarfélaga, til breytinga á lögum skv. 14. gr. og til félagsslita skv. 15. gr. þarf minnst helmingur leyfðra þingfulltrúa að vera viðstaddur atkvæðagreiðslu.
 • 8.2 Stjórn SÍBS skal tilkynna aðildarfélögum um reglulegt þing SÍBS með tveggja mánaða fyrirvara. Aukaþing skal boða með mánaðar fyrirvara.
 • 8.3 Þingin eru skipuð fulltrúum aðildarfélaga, sem kosnir eru samkvæmt reglum hvers aðildarfélags. Umboð þeirra tekur til aukaþinga ef haldin eru. Þingfulltrúar geta aðeins verið félagsmenn í aðildarfélögum, sem ekki eru fastir starfsmenn þeirra, SÍBS eða rekstrareininga þess.
 • 8.4 Hvert aðildarfélag á rétt til að kjósa einn þingfulltrúa fyrir hverja 50 félaga upp að 500, einn þingfulltrúa fyrir hverja 100 umfram það upp að 1000, en síðan einn fulltrúa fyrir hverja 200 félaga. Fyrir brot úr þrepi kemur einn fulltrúi. Aldrei skal þó eitt aðildarfélag hafa meira en þriðjung leyfðra þingfulltrúa.
 • 8.5 Skila skal til skrifstofu SÍBS framboðum til stjórnar, skriflegum ályktunartillögum og kjörbréfum undirrituðum af formanni og ritara aðildarfélags eigi síðar en einni viku fyrir þing.
 • 8.6 SÍBS greiðir ferðakostnað þingfulltrúa samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar.
 • 8.7 Stjórnarmenn í stjórn SÍBS, nefndarmenn í fastanefndum, sem ekki eru kjörnir fulltrúar, hafa fullt málfrelsi og tillögurétt á þingi SÍBS. Jafnframt hefur hver framkvæmdastjóri rekstrareiningar SÍBS málfrelsi á þingi og tillögurétt um málefni varðandi þá rekstrareiningu er hann stjórnar.

9. gr. Þing SÍBS

 • 9.1 Dagskrá þings SÍBS:
 1. Kosning þingforseta og þingritara.
 2. Þingforseti úrskurðar um lögmæti kjörbréfa.
 3. Lagðar fram skýrslur stjórnar SÍBS, einstakra rekstrareininga, fastanefnda og aðildarfélaga um störf þeirra milli þinga.
 4. Afgreiðsla löglega framkominna tillagna til lagabreytinga, sbr. gr. 14.
 5. Kosning í stjórn SÍBS skv. 8.5 og 10. gr.
 6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og tveggja til vara.
 7. Kosning fastanefnda skv. gr. 12.
 8. Ákvörðun árgjalds aðildarfélaga til SÍBS skv. gr. 5.1.
 9. Ályktunartillögur skv. gr. 8.5 og önnur mál.
 • 9.2 Fundargerð skal send aðildarfélögum eigi síðar en einum mánuði eftir þing. Athugasemdir skulu sendar stjórn innan mánaðar þar eftir. Þingforseti og þingritari árita lokaútgáfu fundargerðar.

10. gr. Stjórn SÍBS.

 • 10.1 Stjórn SÍBS fer með æðsta vald í málefnum SÍBS milli þinga SÍBS.
 • 10.2 Stjórnarmenn SÍBS skulu kosnir á þingi SÍBS til tveggja ára í senn og skal stjórnin skipuð 5 aðalmönnum og 2 til vara. Formaður og varaformaður SÍBS skulu kosnir sérstaklega.
 • 10.3 Kosnir eru 2 varamenn í stjórn og ræður atkvæðafjöldi röð varamanna. Falli atkvæði jöfn skal varpað hlutkesti.
 • 10.4 Í stjórn geta setið skv. 10.2 og 10.3 allir félagsmenn í aðildarfélögum, sem ekki eru fastir starfsmenn þeirra, SÍBS eða rekstrareininga þess.
 • 10.5 Ekki má kjósa eða tilnefna sama einstakling í stjórn oftar en 4 sinnum samfellt, hvort heldur sem aðalmann eða varamann

11. gr. Fundir stjórnar SÍBS

 • 11.1 Formaður SÍBS kallar saman stjórn að jafnaði einu sinni í mánuði eða oftar eftir því sem efni standa til. Formanni er skylt að boða stjórnarfund ef þrír stjórnarmanna eða fleiri óska þess.
 • 11.2 Fundur er lögmætur ef meirihluti stjórnar SÍBS er mættur, enda hafi öllum stjórnarmönnum verið boðaður fundurinn með hæfilegum fyrirvara. Varamönnum skal heimil fundarseta þótt stjórn SÍBS sé fullskipuð. Ætíð skal kynna varamönnum fundarefni stjórnarfunda með sama hætti og aðalmönnum.
 • 11.3 Gerðabók skal halda yfir fundi stjórnar SÍBS. Fundargerð hvers fundar skal samþykkt af stjórn.

12. gr. Fastanefndir

 • 12.1 Milli þinga SÍBS starfa tvær óháðar fastanefndir: laganefnd og kjörnefnd.
 • 12.2 Þing SÍBS kýs fimm menn í hvora fastanefnd. Nefndirnar skipta sjálfar með sér verkum.
 • 12.3 Fastanefndir starfa samkvæmt fyrirmælum þings SÍBS. Stjórn SÍBS getur sett fastanefndum almennar leiðbeinandi starfsreglur.
 • 12.4 Hætti nefndarmaður í fastanefnd eða verði ófær um að gegna störfum sínum skipar stjórn SÍBS mann í hans stað.
 • 12.5 Ályktanir fastanefnda skulu sendar til stjórnar SÍBS.

13. gr. Formannafundur

 • 13.1 Formannafundur aðildarfélaga og stjórnar SÍBS skal haldinn að hausti árið á milli reglulegra þinga SÍBS.
 • 13.2 Formannafundur er ráðgefandi fyrir stjórn SÍBS í mikilvægum málefnum.
 • 13.3 Stjórn SÍBS á rétt til setu á formannafundi og hvert aðildarfélag skal senda formann sinn eða annan fulltrúa, ef formaður er forfallaður. Það teljast forföll, ef formaður félags situr í stjórn SÍBS. Allir framangreindir skulu hafa full fundarréttindi á formannafundi. Fulltrúar sem koma í stað formanna skulu framvísa kjörbréfum eins og á þingum SÍBS. Kalla skal til fundarins fulltrúa starfandi nefnda og stjórna á vegum SÍBS svo og aðra sem ástæða þykir til, og hafa þeir fullt málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt.
 • 13.4 Formannafundur skal boðaður með minnst tveggja vikna fyrirvara og dagskrá send aðildarfélögum. Formaður SÍBS stjórnar formannafundi og skipar fundarritara.

14. gr. Lagabreytingar

 • 14.1 Lögum þessum má breyta á þingi SÍBS með samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.
 • 14.2 Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn SÍBS sex vikum fyrir þing SÍBS. Hún sendir þær aðildarfélögunum til kynningar minnst fjórum vikum fyrir þingið. Hafi aðildarfélag athugasemdir við tillögurnar, skal stjórn þess senda þær skriflega til skrifstofu SÍBS eigi síðar en einni viku fyrir þing SÍBS.

15. gr. Félagsslit

 • 15.1 Komi fram vilji meirihluta aðildarfélaga eða stjórnar SÍBS, að SÍBS skuli lagt niður, skal málið tekið fyrir á næsta reglulega þingi SÍBS. Hljóti tillaga um slit SÍBS þá tilskilinn meirihluta atkvæða skal boðað til sérstaks aukaþings innan 3 mánaða, þar sem tillagan verið tekin til endanlegrar afgreiðslu.
 • 15.2 Félagsslit skulu samþykkt með minnst 2/3 greiddra atkvæða á tveim þingum SÍBS, sbr. gr. 15.1.
 • 15.3 Komi til slita SÍBS skv. gr. 15.1 og 15.2, skal eignum þess og fjármunum ráðstafað í samræmi við tilgang SÍBS eins og hann er fram settur í gr. 2.2 og 2.3 í lögum þessum.

Stjórnskipan SÍBS

Stjórn og embættismenn kjörnir á 42. þingi SÍBS 28. nóvember 2020

Formaður

 • Sveinn Guðmundsson

Varaformaður

 • Sólveig Hildur Björnsdóttir

Meðstjórnendur

 • Fríða Rún Þórðardóttir
 • Selma Árnadóttir
 • Valur Stefánsson

Varamenn í stjórn

 • Kristín Eiríksdóttir
 • Valgerður Hermannsdóttir

Laganefnd

 • Auður Ólafsdóttir
 • Björn Ólafur Hallgrímsson
 • Guðrún Björg Birgisdóttir
 • Kristín Eiríksdóttir
 • Sigurður Helgason

Kjörnefnd

 • Ellen Helga Steingrímsdóttir
 • Guðrún Bergmann Franzdóttir
 • Kristján Smith
 • Ragna Kristín Gunnarsdóttir
 • Tryggvi Jónsson

Skoðunarmenn reikninga

 • Sólrún Óskarsdóttir
 • Margrét Albertsdóttir

Varaskoðunarmenn reikninga

 • Jóhanna Garðarsdóttir
 • Kjartan Birgisson

Framkvæmdastjóri
Guðmundur Löve

Um SÍBS